Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej sp. z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego. Jesteśmy firmą z ponad trzydziestoletnim stażem w działalności usług komunalnych.

Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Małkini Górnej prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

Gospodarka wodno-ściekowa – Prowadzimy pobór, uzdatnianie i przesył wody z trzech Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanych w Małkini Górnej, Kańkowie i Rostkach Wielkich. Zajmujemy się także kanalizacją i oczyszczaniem ścieków w nowoczesnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1300m3/dobę. Wykonujemy przyłącza wodno-kanalizacyjne.
Gospodarka mieszkaniowo-komunalna – ZGKiM Spółka z o.o. W Małkini Górnej administruje obiekty mieszkaniowe na terenie gminy.W ramach tego zarządu Zakład nadzoruje i koordynuje bieżącą eksploatację zasobów komunalnych, ich stan sanitarny, wykorzystywanie budynków, lokali, urządzeń i terenów.
Oczyszczanie gminy – w zakresie usług oczyszczania Spółka zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz letnim i zimowym utrzymaniem czystości i przejezdności ulic i placów na terenie gminy Małkinia Górna. Spółka świadczy usługi wywozu odpadów stałych i płynnych od mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na terenie gminy Małkinia Górna, a także gmin sąsiednich. Zajmujemy się wynajmem toalet przenośnych i obsługą imprez plenerowych w zakresie utrzymania czystości.
Drogownictwo – usługi w ramach drogownictwa obejmują realizację zleceń z zakresu budowy chodników oraz gminnych dróg dojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchni już istniejących (remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne). Wykonujemy także naprawy nawierzchni asfaltowych poprzez odzysk masy asfaltowej i przerobienie jej w recyklerze. Do zadań Zakładu należy również pionowe i poziome oznakowanie dróg i dekoracja miasta.
Utrzymanie zieleni – tereny obsługiwane przez Zakład to głównie trawniki i zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne. W okresie zimowym do obowiązków Spółki należy odśnieżanie infrastruktury (ciągi piesze,parkingi,miejsca pamięci narodowej).
Ponadto zajmujemy się usługami w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, wynajmem maszyn, rusztowań i usługami transportowymi.

Podstawowe informacje

 • Adres siedziby firmy: ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna
 • Telefon: +48 29 644 86 62
 • Adres e-mail: zgkim@malkiniagorna.pl
 • Strona www: http://www.zgkim.pl/
 • NIP: 759-174-03-69
 • REGON: 146470327
 • KRS: 0000448502

Atuty firmy

Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Małkini Górnej prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

 • gospodarka wodno-ściekowa
 • gospodarka mieszkaniowo-komunalna
 • oczyszczanie gminy
 • drogownictwo
 • utrzymanie zieleni

Ponadto Firma zajmuje się usługami w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych, wynajmem maszyn, rusztowań i usługami transportowymi.