Andrzejewo (dawn. gmina Warchoły) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim. Siedzibą władz gminy jest Andrzejewo. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4523 osób.

Położenie i podstawowe elementy środowiska naturalnego gminy Andrzejewo:
Gmina Andrzejewo leży w mezoregionie wysoczyzna wysokomazowiecka w regionie Nizina Północnopolska, nazywanym też Niziną Mazowiecko-Podlaską . Graniczy z trzema gminami województwa podlaskiego ( Szumowo, Zambrów i Czyżew-Osada) i trzema gminami w województwie mazowieckim( Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka). Nie prowadzono obliczeń określających położenie geodezyjne gminy Andrzejewo parametrami równoleżników i południków. Przybliżone obliczenia własne pozwalają określić rozciągliwość linijną gminy z południa na północ na ok. 10,2 km ,a z zachodu na wschód na ok. 16km. Powierzchnia gminy wynosi 11086ha.
Obszar gminy położony jest na terenie Międzyrzecza Łomżyńskiego w obrębie moreny czeskiej Czerwonego Boru. Cały obszar leży w zasięgu zlodowacenia środowiskowego. Skały glebotwórcze stanowiły wyłącznie utwory czwartorzędowe, plejstoceński. Wśród tych utworów dominują gliny zwałowe o zróżnicowanym składzie mechanicznym. Dominującym typem rzeźby terenu jest rzeźba płasko równinna  – 70% obszaru gminy. Pozostały obszar to rzeźba niskojalista i niskojagórkowata.
Większa część obszaru gminy położona jest na wysokościach 120-130m n.p.m. Najniższy punkt terenu osiąga wysokość 115m n.p.m. i położony jest na północ od wsi Gołębie Leśniewo, najwyższy zaś 140,3m n.p.m. i leży na północ od wsi Zaręby Choromany. 78% powierzchni gminy można pod względem bonitacji rzeźby do terenów bardzo korzystnych.
Na terenie gminy występują udokumentowane i eksploatowane kopaliny pospolite. Kruszywo naturalne w postaci żwiru lub żwiru z piaskiem występuje sporadycznie w niewielkich ilościach i dziś już raczej nie jest wykorzystywane przez właścicieli gruntów.         Głównym zbiornikiem wód jest rzeka Mały Brok, jedyna rzeka na terenie gminy. Płynie ona meandrując w lekko wciętej dolinie. Jej brzegi są dość gęsto porośnięte drzewami, głównie olchą.
Źródłem zasobów  wodnych gminy są wyłącznie opady atmosferyczne. Dla celów bytowych ludności woda pozyskiwana jest z czterech studni głębinowych i w przypadku kilkudziesięciu gospodarstw jeszcze z własnych studni przyzagrodowych. Sporadycznie na obszarze gminy występują wody artezyjskie (okolice Starej Ruskołęka). Warstwy wałonośne o dobrych parametrach hydrogeologicznych występują również w okolicach Andrzejewa. Mają one wydajność powyżej 60m3/h ze studni.Dominującym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni; najzimniejszym miesiącem jest styczeń, średnio ok. -4,3ْC ( 1961-1965), najcieplejszym zaś lipiec, średnio ok.+17,3ْC. Postępujący proces ocieplenia się klimatu i aktualne odczucia z tym związane pozwalają przypuszczać , że wskaźnik sprzed kilkudziesięciu lat uległy pewnej zmianie.
Początek okresu wegetacyjnego przypada na ok. 15 kwietnia. Początek prac polowych średnio to koniec I dekady kwietnia, zaś koniec prac przypada na III dekadę listopada. Okres wegetacyjny trwa ok. 200dni.
Lasy zajmują 2,7 % powierzchni gminy. Są to wyłącznie lasy prywatne położone w zasadzie w jednym kompleksie. Są to lasy ze zdecydowaną przewagą sosny. Istnieje też kilkanaście niewielkich obszarów zadrzewienia z przewagą olchy lub brzozy. Pod względem obszarów leśnych Andrzejewo było najuboższą gminą w byłym województwie Łomżyńskim.
Spośród zwierzyny chronionej, kiedyś sporadycznie obecnie coraz częściej można spotkać bobry. Spotykamy też gronostaje, Łasice i wydry.
W zadrzewieniach otaczających nurt rzeki możemy spotkać niezbyt liczne osobniki bażantów. Dość liczna jest natomiast populacja myszołowów, sów i jastrzębi. Na terenie gminy występują parki krajobrazowe, ani obszary chronionego krajobrazu czy też rezerwaty. Uwarunkowania naturalne nie pozwalają na przewidywanie takich obiektów w najbliższej przyszłości. Zasoby krajobrazowe gminy są oceniane jako niskie.
Opisywane przyrodnicze uwarunkowania naturalnego mają wpływ na stan rolnictwa, a jest to główne źródło utrzymania mieszkańców gminy.
Dla rolnictwa największym elementem środowiska jest gleba. Najlepiej poznane są gleby przeznaczone do wykorzystania w charakterze użytków rolnych. Przyjmuje się, że wskaźnikiem jakości gleby jest klasa bonitacyjna, ale nie jest to równoznaczne z jej rolniczą przydatnością. O tym, na ile można wykorzystać jakość gleby decydują tzw. Kompleksy przydatności rolniczej gleb.
W gminie Andrzejewo gleby mieszczą się w zasadzie w dwóch rodzajach kompleksów.    W kompleksie pszennym- dobrym uprawiana jest pszenica, jęczmień jary, kukurydza, koniczyna I inne rośliny o dużych wymaganiach glebowych.
Gleby drugiego kompleksu tj. zbożowo-pastewnego wykorzystywane są doprawy mieszanek zbożowych i zbożowo-pastewnych kapustnych.
Gmina ma bardzo wysoki wskaźnik tzw. Rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Pod względem typów gleb, najwięcej jest gleb bielicowych, potem gleby brunatne i czarne ziemie. Uwarunkowania glebowe preferują gminę w kierunku intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Kontakt

Urząd Gminy w Andrzejewie
07-305 Andrzejewo
ul. Warszawska 36
tel./fax 86 271 70 03
email: gmina@andrzejewo.pl