Gmina Zaręby Kościelne położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego i graniczy z gminami: Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Szulborze Wielkie, Nur, Ceranów i Małkinia Górna.

Przez teren gminy przebiega międzynarodowy szlak kolejowy Warszawa – Białystok – Wilno – Petersburg (przystanki osobowe na terenie gminy: Zaręby Kościelne i Kietlanka) oraz droga wojewódzka nr 694 o znaczeniu turystycznym w skali kraju (Warszawa – Puszcza Białowieska). Odległość Zaręb Kościelnych od Ostrowi Maz. wynosi ok. 18 km.

Gmina położona jest na obszarze 8890 ha.

Największą powierzchnię stanowią użytki rolne – 6835 ha (około 77% ogólnej powierzchni gminy), natomiast lasy zajmują areał 1624 ha (ok. 18%). Wśród użytków rolnych grunty orne zajmują powierzchnię 5082 ha (ponad 74% użytków rolnych), sady – 68 ha (1,0%), łąki trwałe – 475 ha (7,0%), pastwiska trwałe – 966 ha (14%), grunty rolne zabudowane – 189 ha (2,8%). Grunty osób fizycznych zajmują ponad 85% powierzchni gminy. W skład administracyjny gminy wchodzi 31 sołectw, które zamieszkuje 4084 osoby (według danych z 2002r.); 52,1% ogólnej liczby ludności to ludność w wieku produkcyjnym). Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 46 osób na 1 km2.

Najliczniej zamieszkiwanymi, spośród 33 miejscowości gminnych, są: wieś gminna Zaręby Kościelne – 690 osób, Chmielewo – 373 osób, Gąsiorowo – 285 osób.

Do obiektów o wysokich wartościach kulturowych należą dwa kościoły parafialne: w Zarębach Kościelnych. Wysokie wartości zabytkowe ma cmentarz parafialny w Zarębach Kościelnych i cmentarz w Złotorii oraz m.in.: zespół dworski w Nowej Złotorii, murowany dwór w Kosutach, założenie parkowe w Gąsiorowie, cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Skłody Piotrowice.

Na terenie gminy znajduje się wiele stanowisk archeologicznych, zabytki architektury i budownictwa, zwłaszcza drewnianego oraz liczne kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

Pod względem przyrodniczym cały teren gminy znajduje się w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski” zaś południowy skraj gminy w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

W europejskim systemie ochrony przyrody „Natura 2000”, na podstawie Dyrektywy UE z dn. 21.05.92 r. w sprawie ochrony naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory tzw. dyrektywy siedliskowej, ochroną ma zostać objęta dolina Bugu jako Specjalny Obszar Ochrony (SOO) nr 94 Dolina Dolnego Bugu.

Gmina Zaręby Kościelne jest gminą typowo rolniczą, posiadającą zróżnicowane warunki glebowe, rzeźbę terenu oraz stosunki wodne. W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż (głównie żyta) i roślin (ziemniaków). Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest chów trzody chlewnej.

W skład administracyjny gminy wchodzi 31 sołectw. W 33 wsiach gminę zamieszkuje 4020 osób.

Kontakt

Kontakt do Gminy Zaręby Kościelne: http://www.zareby-kosc.pl/kontakt.html