INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO – zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie cyt.”Instytut prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego”. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie, koordynacja i upowszechnienie badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego, wypracowywanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinach przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników ruchu samochodowego i ochrony środowiska oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa. Uwzględniając zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji i kierując się priorytetami określanymi przez Wspólnotę Europejską w zakresie minimalizacji tych zagrożeń, Instytut Transportu Samochodowego realizuje szereg projektów i inicjatyw naukowo-badawczych celowych i zamawianych w ramach Funduszy Strukturalnych oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej. Prowadzonym pracom przyświeca podstawowy cel, którym jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Pracownicy naukowo-badawczy i techniczni aktywnie uczestniczą w pracach i projektach międzynarodowych i krajowych, w tym w pracach na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i innych podmiotów administracji publicznej. ITS uczestniczy także w projektach specjalnych oraz w projektach własnych-grantach. Instytut jest autorem i właścicielem kilkudziesięciu patentów z zakresu mechaniki samochodowej wydanych zarówno przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejski Urząd Patentowy (pełna lista dostępna na stronie http://www.its.waw.pl/Patenty,1506,2049,1.html). Instytut wnosi do projektu wiedzę oraz know how w szczególności  będzie ciałem doradczym  podczas oceny stopnia innowacyjności poszczególnych maszyn planowanych do zakupu w ramach Klastra. Ponadto zużyty sprzęt będzie użyczany Instytutowi na rzecz badań i rozwoju.

Podstawowe informacje

  • Adres siedziby: ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
  • Telefon: +48 22 811 32 31 (do 39)
  • Strona internetowa: www.its.waw.pl
  • Adres e-mail: info@its.waw.pl
  • NIP: 525-000-83-82
  • REGON: 000127692
  • Data rozpoczęcia działalności: 13.07.2003

Oferta

Instytut prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego.