logo_kfs

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego istnieje możliwość sfinansowania szkoleń dla pracowników Państwa firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw(do 10 pracowników) szkolenie sfinansowane może zostać w 100%. Pozostałe firmy mogą otrzymać 80% dofinansowania.

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2016 roku środki KFS przeznaczone mogą być na:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracw szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

 

  1. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015r., poz. 149 z późn. zm.).

 

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy obejmujących:

1)      określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

2)      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4)      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

5)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Pomagamy wypełniać wnioski o dofinansowanie. Osoby zainteresowane skorzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.