REGULAMIN MAZOWIECKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO „WSPÓLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

ROZDZIAŁ I

§1 Postanowienia ogólne
 1. Mazowiecki Klaster „Wspólna przedsiębiorczość” został powołany na podstawie umowy Klastra „Wspólna przedsiębiorczość” (dalej „Umowy”) zawartej przez szereg podmiotów celem wspierania rozwoju regionu Mazowsza oraz promocję szeroko rozumianej przedsiębiorczości w obszarze branży budowlanej. Podmioty, które zawarły umowę oraz inne, które przystąpią później do Klastra, zwane są dalej łącznie „Partnerami”.
 2. Członkiem Klastra może zostać każda instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność bez względu na sektor w którym prowadzi działalność jeśli będzie akceptować warunki niniejszego regulaminu w tym będzie wspierać rozwój branży budowalnej na Mazowszu.
 3. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach. Nad zachowaniem równych praw wszystkich uczestników klastra czuwa Fundacja „Wspólna przedsiębiorczość” która jest koordynatorem klastra
 4. Klaster „Wspólna przedsiębiorczość” nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celu określonego w punkcie 1 Umowy.
 5. Obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra sprawuje fundacja „Wspólna przedsiębiorczość”.
 6. Współpraca członków w ramach Klastra odbywa się poprzez Radę Klastra i Koordynatora Klastra.
 7. w ramach Klastra uczestnicy zobowiązują się wypracować strategię rozwoju Klastra oraz corocznie ją aktualizować
§2 Rada Klastra
 1. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Członka, który dysponuje jednym mandatem.
 2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:
  1. anonsowanie nowych członków;
  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra;
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych;
  4. powoływanie grup zadaniowych i programowych;
  5. zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej.
  6. zmiana koordynatora Klastra
 3. Uchwały Rady Klastra wymagają zwykłej większości głosów.
 4. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra wybrany na dwuletnią kadencję spośród jej członków.
 5. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
  1. ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady;
  2. ustalanie porządku spotkań Rady;
  3. prowadzenie spotkań Rady.
 6. W pracach Rady Klastra głosem doradczym jest Koordynator Klastra.
 7. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Kordynatora Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
 8. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w Warszawie, przy czym miejsca odbycia posiedzenia powinny być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla członków Rady jak najmniej uciążliwe.
 10. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący lub Koordynator za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, bezpośrednio poprzez ustne zawiadomienie lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 11. Z posiedzenia Rady Klastra, Koordynator sporządza notatkę obejmującą kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treść podjętych na posiedzeniu uchwał oraz liczbę głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
§3 Koordynator Klastra
 1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Kordynator Klastra w osobie jej prezesa. Koordynator klastra nie może prowadzić działalności gospodarczej i wykorzystywać infrastruktury w celu osiągania zysku i czerpania z niej materialnych korzyści.
 2. Koordynator współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności Klastra.
 3. Do kompetencji koordynatora Klastra należy:
  1. ustalanie terminów i miejsc spotkań partnerów klastra
  2. ustalanie porządku spotkań
  3. prowadzenie spotkań
  4. organizacja równego dostępu do infrastruktury dla członków klastra
 4. Do obowiązków Koordynatora Klastra należy w szczególności:
  1. przygotowywanie planów działania w zakresie organizacji i rozwoju Klastra;
  2. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Klastra;
  3. realizowanie projektów i zadań powierzonych przez Radę Klastra;
  4. współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego członków w tym reprezentacja tych podmiotów
 5. Oprócz kompetencji wymienionych w §3 ust.1 do pozostałych kompetencji Koordynatora należy również:
  1. reprezentowanie Członków Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra;
  2. inicjowanie projektów oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie tych projektów Klastra z funduszy pomocowych;
  3. podejmowanie inicjatyw określonych w ramach programu działania Klastra;
  4. proponowanie nowych inicjatyw i projektów dotyczących Klastra;
  5. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra.
§4 Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Członków
 1. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:
  1. Umowie powołującej Mazowiecki Klastrer „Wspólna przedsiębiorczość
  2. Regulaminie Klastra „Wspólna przedsiębiorczość”
  3. Uchwałach podjętych przez Radę Klastra.
 2. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra „Wspólna przedsiębiorczość” następuje poprzez wypełnienie i podpisanie:
  1. Karty uczestnictwa Członka Klastra „wspólna przedsiębiorczość”
  2. Akceptacji niniejszego regulaminu
 3. Przyjęcie nowego Członka wymaga zgody Rady Klastra
 4. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra i podpisany, przez co najmniej 1/5 liczby członków Rady Klastra.
 5. Wykluczenie Członka wymaga zgody ½ wszystkich Członków Klastra.
 6. Wykluczenie Członka Klastra oznacza rozwiązanie Umowy wobec tego Członka. Wykluczenie następuje w przypadku gdy dotychczasowy członek klastra swoją postawą łamie zasady zapisane w niniejszym regulaminie oraz działa niezgodnie z celami klastra
 7. Członkowie klastra zobowiązują się do wnoszenia składki członkowskiej na rzecz koordynatora klastra w celu zapewnienia przez niego działań administracyjnych klastra.
 8. Wysokość składki będzie ustalona każdorazowa na mocy oddzielnych uchwał podejmowanych przez Radę Klastra.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ KLASTRA
 1. Celem Klastra jest prowadzenie działalności promocyjnej sektorze budownictwa, integracja podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie współpracy na rzecz rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz inicjatyw z nią związanych, w tym poprzez tworzenie sieci współpracy w ramach Klastra „Wspólna przedsiębiorczość”, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, wynikach badań i doświadczeniu, a w szczególności:
  1. rozwijanie i programowanie inicjatyw oraz działań sprzyjających rozwojowi sektora budowalnego i firm które działają na Mazowszu
  2. upowszechnianie postaw etycznych oraz ekologicznych, jako dobra najwyższego, a także nowych dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw
  3. edukacja branżowa środowisk Klastra „Wspólna Przedsiębiorczość”,
  4. integracja środowisk biznesowych, a w szczególności osób i podmiotów świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców w szczególności instytucji otoczenia biznesu,
  5. podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw w regionie mazowieckim
  6. promocja marki klaster „Wspólna przedsiębiorczość” i inicjatyw podejmowanych przez Klaster oraz produktów i usług oferowanych przez Partnerów Klastra
  7. współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w celu szkolenia i pozyskiwania odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz pozyskiwania koncepcji i rozwiązań przydatnych dla rozwijania przedsiębiorczości na Mazowszu
  8. udzielanie Członkom Klastra pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej oraz w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
  9. propagowanie, wspieranie i rozwój badań w tym współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej.
  10. nawiązywanie współpracy z kontrahentami, firmami, klastrami i innymi ośrodkami w Polsce i poza jej granicami,
  11. współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  12. integracja środowiska przedsiębiorców prowadzących działalność na Mazowszu i w ramach Klastra
  13. dążenie do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze budownictw w oparciu o przedsięwzięcia zwiększające ich innowacyjność,
  14. wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Klastra „Wspólna Przedsiębiorczość”
  15. wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej w tym wdrażania nowych technologii w sektorze budowlanym,
  16. inicjowanie powstawania nowych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez swój udział kapitałowy lub udział kapitałowy członków klastra
  17. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych,
  18. wspomaganie transferu technologii i innowacji,
  19. tworzenie i promowanie nowych Ośrodków Innowacji i Parków Technologicznych,
  20. rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na B+R,
  21. zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego,
  22. propagowanie idei przedsiębiorczości i etyki w biznesie.
 2. Klaster realizuje swoje cele poprzez:
  1. wspieranie, w tym organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach klastra
  2. udzielanie pomocy organizacyjno-gospodarczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach finansowej, na rzecz podmiotów wykonujących badania i wpływające na innowacyjność oraz wspierających rozwój Mazowsza,
  3. prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych
  4. propagowanie akcji charytatywnych i pomocowych dla osób potrzebujących,
  5. reprezentowanie i ochrona interesów członków Klastra wobec administracji rządowej i samorządowej,
  6. reprezentowanie i ochrona interesów Partnerów w zakresie działalności związanej z przynależnością do Klasta
  7. realizowanie projektów innowacyjnych wspólnie przez Partnerów Klastra
  8. występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej oraz do instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Klastra z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości na Mazowszu
  9. udział w konsultacjach społecznych i delegowanie przedstawicieli do organów administracji rządowej i samorządowej,
  10. utworzenie i prowadzenie systemu informacji i wymiany doświadczeń, służącego nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów naukowych i gospodarczych,
  11. wspólne pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań oraz zadań klastra
  12. pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój Partnerów,
  13. organizowanie i prowadzenie partnerów, doradztwa w zakresie komunikacji i PR, informatycznego, organizacyjno-prawnego, ekonomicznego, i technicznego,
  14. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej,
  15. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji Członków Klastra,
  16. pozyskiwanie inwestorów, w tym również zagranicznych dla realizowanych przy udziale Klastra „Wspólna przedsiębiorczość”
  17. współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działalności pozostają zbieżne z celami i działalnością Klastra,
  18. inne działania realizujące cele Klastra.
Regulamin do pobrania tutaj