W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej w dniu 20.01.2014 r. wpłynęła 1 oferta. Komisja na posiedzeniu w dniu 30.01.2014 r. zbadała przedłożoną ofertę, która spełnia warunki udziału. Za najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę uznała ofertę:  Pracownia Autorska Architektury Projekt Studio Paweł Wilczyński 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 –go Maja 9/6. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie architekt z 20 stycznia 2014